ZhuofeiTang_YuliWang_ZixiaoZhu_Earth cast in a fabric container