zSHoP_03_Botswana Innovation Hub_2017_Gaborone, Botswana